REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky 

Reklamácie nie je možné zadávať telefonicky a je nutné ich riešiť písomne.

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru. Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený len u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho. Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie z hygienických dôvodov čistý resp. vyčistený, nezašpinený.

I. Prevencia

 1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

II. Základné podmienky reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom.
 7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 8. Počas trvania reklamačného konania neposkytujeme ani nezapožičiavame náhradný tovar.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu poštou, kuriérom zaslaním na adresu - Baby Brands s.r.o. Hlavná 2/A, 943 01 Štúrovo.  Zásielku pošlite doporučene a poistenú na uvedenú adresu, keďže predávajúci neručí za jej prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia "na poštu" - nebude prevzatá. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Pozor: objednávka nie je nákupný doklad! Pri nákupe cez online e-shop treba predložiť originál faktúru.
 2. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

Dôležité upozornenie pre zákazníkov!

Záruka výrobku sa vzťahuje na zákazníka, s ktorým máme obchodný vzťah. Teda reklamovať tovar môže zákazník, ktorého meno je uvedené na faktúre. V prípade, ak reklamujete tovar "z druhej ruky" a vaše meno nie je uvedené na faktúre, treba na začatie reklamačného konania predložiť notársky overené splnomocnenie resp. kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej ste tovar nadobudli. V kúpno-predajnej zmluve musí byť specifikované, aký je postup pri reklamácii a kto je v prípade reklamácie oprávnený začať reklamačné konanie. V opačnom prípade dopuručujeme kontaktovať prvého majiteľa aby vyriešil reklamáciu za vás.

IV. Vrátenie peňazí

 1. Peniaze Vám budú vrátené po doložení všetkých potrebných dokladov (môžete tiež poslať potrebné dokumenty e-mailom, aby ste sa vyhli zbytočnému tlačeniu). V prípade ak po vrátení časti objednávky, klesne zostatková hodnota objednávky pod 50€, bude zákazníkovi zaúčtované poštovné vo výške 4 €. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka v SR a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

V. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru si hradí kupujúci a nie je predávajúci.

 1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom doručenia všetkého potrebného k reklamácii a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.
 3. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

VI. Neodstrániteľné chyby

 1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

DÔLEŽITÉ!

Pri odoslaní spätného balíka Vás prosíme aby ste zadali naše telefónne číslo +421908 448 860, aby nás mohli kontaktovať o doručení.

Tiež prosíme zaslat fotokópiu o dodacom lístku, aby sme vedeli akým spôsobom a kuriérom ste nám poslali balík.

Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi zasielajte na adresu:


Baby Brands s.r.o.

Hlavná 2/A

Štúrovo 943 01

 

inak balík nebude prevzatí!

Pre reklamačný formulár kliknite sem >>>

Pre formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy kliknite sem >>>

heureka.sk najnakup.sk pricemania.sk tovar.sk shop-mania.sk tatrabanka_sk